[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. InterAdria | Kompani për zhvillimin e softuerit, telekomunikacionit dhe inxhinierisë

Të zhvillojmë gjeneratat e ardhshme

Kompani për zhvillimin soufterik, telekomunikacionit dhe inxhinierisë

InterAdria ka një ekspertizë të thellë në fushën e Telekomit, Softuerit, IT-së, Inxhinierisë dhe Energjisë solare.

Lexoni më shumë për atë që ne ofrojmë

Bashkohu me brezin e ardhshëm

Ne kërkojmë programuesit dhe inxhinierët më të mirë, ndjeheni si një i tillë?

Thuaj

Ali Kelmendi 28, 10000 Prishtina, Kosovë

+383 38 246 375

interadria@interadria-ks.com