Author: interadria

InterAdria is seeking fast learning, team-working junior software developers who will engage in various projects Duties: Developing software solutions for different system platforms Quality assurance of software solutions Software documentation   Qualifications: Bachelor’s degree in computer science or any similar qualification Good analytical skills Experience with various software...

Në këtë samit janë të ftuar përfaqësues të qeverive të Ballkanit perendimor, bizneseve, organizatave rajonale ku qëllimi kryesor është bashkërenditja e agjendave digjitale, unifikimi dhe krijimi i platformave digjitale për shërbime të ndryshme dhe shkëmbim të ideve e projekteve në fushë. Pikat kryesore të diskutimit të...