Author: InterAdria

Duties and responsibilities: • Implements the tasks given by the group leaders; • Carries out installation, testing, and maintenance of infrastructure and engineering systems, according to applicable technical standards; • Part of technical groups in the implementation of various engineering systems: electrical, UPS, automation, security, mechanical, heating and...

Detyrat dhe përgjegjësitë: Zbaton detyrat e dhëna nga udhëheqësit e grupeve; Realizon instalimin, testimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe sistemeve inxhinierike, sipas standardeve teknike të aplikueshme; Pjesë e grupeve teknike në implementim të sistemeve të ndryshme inxhinierike: elektrike, UPS, automatizimit, sigurisë, mekanike, ngrohjes dhe ftohjes,...

Duties and Responsibilities: Development of software solutions for different system platforms; Assists in quality assurance and software solutions; Software documentation; First, second, and sometimes third level support; Communication with the client according to the client's requirements and existing problems; Error tracking and fixing; Qualifications and experience: ...

Duties and Responsibilities: Manual testing of any product, service, or system, requirements analysis; Writing and executing test cases (scripts); Defect reporting and verification of defect solutions; Evaluate product quality in order to make improvements, to achieve customer satisfaction; Collaborate with the Product Development team to...

Detyrat dhe Përgjegjësitë: Zhvillimi i zgjidhjeve softuerike për platforma të ndryshme të sistemit; Ndihmon në sigurimin e cilësisë dhe të zgjidhjeve softuerike; Dokumentimi i softuerit; Mbështetje e nivelit të parë, të dytë dhe nganjëherë të tretë; Komunikim me klient sipas kërkesave të klientit dhe...

Detyrat dhe Përgjegjësitë: Testimi manual i çdo produkti, shërbimi ose sistemi, analizimi i kërkesave; Shkrimi dhe ekzekutimi i rasteve te testimit (skripte); Raportimi i defekteve dhe verifikimi i zgjidhjeve të defekteve; Vlerësimi i cilësisë së produktit në mënyrë që të bëhen përmirësime, për të arritur...

Duties and responsibilities: • Laying and laying cables (optical, coaxial, copper, UTP / STP / SFTP, etc.) on concrete and wooden poles, residential buildings, and commercial buildings; • Laying and laying cables in underground infrastructure with pressure compressors (Fiber Blowing) and by hand; • Laying and pulling of...

Detyrat dhe përgjegjësitë: • Shtrirja dhe tërheqja e kabllove (optike, koaksiale, bakrit, UTP/STP/SFTP etj.) në shtylla betoni dhe druri, në ndërtesa të banimit, dhe në ndërtesa afariste; • Shtrirja dhe tërheqja e kabllove në infrastrukturë nëntokësore me kompresorë me presion (Fiber Blowing) dhe me dorë; • Shtrirja dhe...