Intermediate Software Developer

Duties and Responsibilities:

 • Development of software solutions for different system platforms;
 • Assists in quality assurance and software solutions;
 • Software documentation;
 • First, second, and sometimes third level support;
 • Communication with the client according to the client’s requirements and existing problems;
 • Error tracking and fixing;

Qualifications and experience:

 • Bachelor’s degree in computer science or similar qualification;
 • Good analytical skills;
 • Experience with different software development methodologies;
 • Knowledge of HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap;
 • Knowledge of Angular or similar framework;
 • Good knowledge of C # and .NET / .NET CORE;
 • Good knowledge of relational databases like SQL / Oracle;
 • Good knowledge of OOP concepts;
 • Good knowledge about using the tools: Visual Studio, GIT / TFS;
 • Knowledge of English language;
 • At least two (2) years of experience;

Those interested can send their CV to the e-mail address: [email protected], emphasizing the position for which they are applying.

Last date of application: 31.08.2021Intermediate Software Developer

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Zhvillimi i zgjidhjeve softuerike për platforma të ndryshme të sistemit;
 • Ndihmon në sigurimin e cilësisë dhe të zgjidhjeve softuerike;
 • Dokumentimi i softuerit;
 • Mbështetje e nivelit të parë, të dytë dhe nganjëherë të tretë;
 • Komunikim me klient sipas kërkesave të klientit dhe problemeve ekzistuese;
 • Gjurmimi dhe rregullimi i gabimeve;

 

Kualifikimet dhe përvoja:

 • Diplomë Bachelor në shkencat kompjuterike ose kualifikim të ngjashëm;
 • Aftësi të mira analitike;
 • Përvojë me metodologji të ndryshme të zhvillimit të softuerit;
 • Njohuri për HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap;
 • Njohuri për Angular ose framework të ngjashme;
 • Njohuri të mira të C# dhe .NET / .NET CORE;
 • Njohuri të mira të bazave të të dhënave relacionale si SQL/Oracle;
 • Njohuri të mira të koncepteve OOP;
 • Njohuri të mira në lidhje me përdorimin e mjeteve: Visual Studio, GIT/TFS;
 • Njohja e gjuhës angleze;
 • Së paku dy ( 2) vjet experience;

Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në e-mail adresën: [email protected], duke e potencuar pozitën për të cilën  aplikojnë.

Data e fundit e aplikimit : 31.08.2021