Politikat

Politika e sistemit te integruar te menaxhimit(SIM)

Sistemi i Integruar i Menaxhimit (SIM) është krijuar për të menaxhuar proceset, planifikimin, implementimin, monitorimin dhe përmirësimin e aktiviteteve relevante. Implementimi i këtij sistemi do të siguroj pajtueshmëri me rregullat ndërkombëtare për sistemet e menaxhimit konform standadeve ndërkombëtare ISO 9001:2015 (Cilësia), ISO/IEC 27001:2013 (Siguria e Informacionit), OHSAS 18001:2007 (Mbrojtja dhe Shëndeti në Punë) dhe kërkesat ligjore në fuqi.

Identifikimi i kërkesave të klientit dhe përmirësimi i kënaqësisë së klientit janë objektivat kryesore në zbatimin e proceseve të kërkuara të biznesit. Secili punëtor dhe punëdhënës do të duhet të respektojë kërkesat ligjore dhe rregulloret në fuqi, si dhe marrëveshjet grupore, të ruajë burimet, mjedisin dhe të arrijë kushte pune që promovojnë shmangien e lëndimeve dhe sëmundjeve në vendin e punës.  Sistemi i Integruar i Menaxhimit (IMS) brenda InterAdria, paraqet zbatimin dhe përmirësimin e standardeve me cilësi të lartë, në përputhje të plotë me standardet e cilësisë të cilat përfshin angazhimin edhe në fushën e mbrojtjes së mjedisit, shëndetit në punë dhe sigurisë dhe informacionit. Aftësia e inovative, besueshmëria, dinamika dhe qasja e hapur korporatative janë vlerat themelore të kompanisë sonë që vendosin themelet për shërbime dhe proceset e kërkesave për përmirësim të vazhdueshëm. Gjatë qasjes afatgjate, vlerësimi i rregullt i proceseve me tregues kryesorë të performancës dhe përcaktimi i objektivave do të ndihmojë në rritjen e standardeve të cilësisë së shërbimeve që do të ofrohen.Ne jemi të përkushtuar të zhvillojmë një sistem efikas, me performancë të lartë të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit (ISMS).Qëllimi i InterAdria është të matë dhe verifikojë angazhimin për konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e informacionit, duke u mbështetur në një proces të gjurmueshmërisë dhe vazhdimësisë së biznesit, në fushën e Shërbimeve Profesionale, Industrisë së TIK-ut, Zhvillimit të Softuerit dhe Shkëmbimit të Informacionit, qoftë brenda apo jashtë.InterAdria do të përmirësojë vazhdimisht SIM duke kryer analiza të rrezikut, rishikime, auditime, duke mbajtur gjurmë të hollësishme të treguesve të performancës, duke i krahasuar ato me kërkesat dhe vërejtjet e klientëve.Menaxhimi i InterAdria mbikëqyr komunikimin dhe siguron që të gjithë i kuptojnë politikat dhe objektivat. Menaxhmenti gjithashtu siguron që sistemi i vendosur dhe planifikuar, të ndahet dhe vendoset në mënyrë efikase, duke siguruar burimet e nevojshme njerëzore, organizative dhe teknike.

 

 

Punonjësit e InterAdria janë një nga themelet për një model të suksesshëm biznesi. Zgjerimi i kualifikimeve personale dhe profesionale përmes trainimeve dhe zhvillimit profesional, mat dhe rregullon motivimin nga hierarkia e menaxhimit e cila siguron që objektivat e kompanisë do të arrihen. InterAdria pranon se është thelbësore të sigurohen mundësi të barabarta për të gjithë punonjësit pa diskriminim. Kjo politikë përcakton pozicionin e organizatës në mundësi të barabarta në të gjitha aspektet e punësimit, përfshirë rekrutimin dhe promovimin, dhënien e udhëzimeve dhe inkurajimeve për punonjësit në të gjitha nivelet të veprojnë në mënyrë të drejtë dhe të parandalojnë diskriminimin e bazuar në gjini, racë, statusin martesor, statusit të kontratës me kohë të pjesshme ose fikse, mosha, orientimi seksual dhe feja. Për më tepër, është politikë e InterAdria të sigurojë që asnjë aplikant ose punëtor të mos marrë trajtim më pak të favorshëm për shkak të gjinisë, racës, statusit martesor, paaftësisë, moshës, statusit të kontratës me kohë të pjesshme ose fikse, orientimit seksual dhe fesë, ose është në disavantazh nga kushtet ose kërkesat që nuk mund të tregohen se janë të justifikueshme. Organizata është e angazhuar jo vetëm për detyrimet e saj ligjore, por edhe për promovimin pozitiv të barazisë së mundësive në të gjitha aspektet e punësimit. Cilësia e shërbimeve që ofron InterAdria, është e garantuar nga një grup i kontrollave dhe kontrollohet nga menaxhmti kompetent i projekteve, ekipi ISO, personat e autorizuar nga ISO ekipi, të cilit janë pjesë e proceseve të trajnimit dhe të zhvillimit të sistemit. Gjithashtu, cilësia e garantuar e shërbimeve i nënshtrohet auditimeve të mëtejshme nga procesi i auditimit të brendshëm dhe trupave certifikues ndërkombëtar që realizojnë auditimin certifikues dhe auditimin vjetor mbikëqyrës. Proceset menaxheriale auditohen kundrejt kërkesave të ISO 9001, ISO/IEC 27001 dhe ISO 45001 dhe rishikohen në mënyrë periodike nga auditimet e brendshme për të siguruar efektivitetin e tyre dhe modifikohen sipas kërkesave dhe përshtaten përmes modifikimit standard/kërkesave për ndryshim. Bordi Ekzekutiv është njoftuar rregullisht për punën e sistemeve të menaxhimit.

 

 

Politika e organizatës sonë është:

 1. Përcaktoj dhe plotësoj kërkesat e Klientit dhe angazhohet për kënaqësinë e klientit;
 2. Siguroj që Politikat, Manualet dhe Procedurat të jenë të qarta dhe koncize për të pasqyruar atë që InterAdria është angazhuar të realizoj;
 • Monitoroj dhe analizoj matjet e performancës dhe realizoj modifikimeve apo rregullimeve të domosdoshme, që ndikojnë në programet e klientëve, kënaqësinë e klientëve, sistemi i menaxhimit të informacionit të dokumentuar dhe ose në subjektet tjera përkatëse;
 1. Edukoj të gjithë punonjësit për lidhjet midis punës së tyre dhe kënaqësisë së klientit.
 2. Sigurimi i komunikimit efektiv të Jashtëm dhe të Brendshëm;
 3. Nxit një qasje ekipore për zgjidhjen e problemeve dhe veprime parandaluese duke fuqizuar të gjithë punonjësit të jenë ambasadorë të cilësisë;
 • Njohja e mundësive thelbësore të barabarta për të gjithë personat pa diskriminim, përfshirë rekrutimin dhe promovimin, duke dhënë udhëzime dhe inkurajim për punonjësit në të gjitha nivelet të veprojnë në mënyrë të drejtë;
 • Implementimi dhe monitorimi i Sistemit të Menaxhimit të Integruar të Organizatës në kulturën dhe praktikat e përditshme të Kompanisë, si një angazhim afatgjatë për cilësinë, përmirësimin e vazhdueshëm dhe kënaqësinë e klientit;
 1. Përmbush dhe /ose tejkaloj pritjet e Klientëve përmes përmirësimit të vazhdueshëm;
 2. Menaxhimi i lartë i organizatës do të takohet rregullisht me përfaqësuesin e Ekipit të IMS për të rishikuar dhe siguruar efektivitetin e sistemit të integruar të menaxhimit;
 3. Miratimi i sigurisë së informacionit dhe praktikave të mbrojtjes së të dhënave për mbrojtjen e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së të gjitha informatave të përpunuara;
 • Pajtueshmëri me kërkesat ligjore të zbatueshme lokale dhe ndërkombëtare, kërkesat e tjera dhe vazhdimisht përmirësojnë performancën e SIM;
 • Përmirësoni vazhdimisht planin e sigurisë dhe vazhdimësisë së informacionit, duke synuar rritjen e efektivitetit të SIM ndaj kërkesave të ISMS dhe vazhdimësisë së informacionit.

Menaxhmenti i INTERADRIA siguron që Politika e SIM është:

 

 • Është në harmoni me qëllimin e ndërmarrjes;
 • Përfshinë përkushtimin dhe angazhimin për të përmbushur kërkesat dhe për të përmirësuar vazhdimisht efektivitetin e sistemit të menaxhimit të integruar dhe vazhdimisht modifikuar atë sipas rregulloreve dhe përputhshmërisë me standardet ndërkombëtare;
 • Ofron bazë për vendosjen dhe rishikimin e objektivave të SIM;
 • Është komunikuar vazhdimisht me menaxhmentin dhe është e kuptuar brenda ndërmarrjes, dhe
 • Është rishiquar për përshtatshmërinë ndaj përmirësimit të vazhdueshëm.

 

ISO Ekipi është përgjegjës për të siguruar që politika e sistemit të integruar të menaxhimit është rishikuar gjatë procesit të rishikimit të menaxhimit.