[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. InterAdria | Mundësi punësimi
 

Mundësi punësimi

InterAdria është duke kërkuar një zhvillues softueri që mëson shpejt, ka aftësi të punojë në grup që do të punoj në projekte të ndryshme Detyrat: Të zhvillojë zgjidhje softuerike për sisteme të ndryshme Të testojë dhe sigurojë në kualitetin e zgjidhjeve softuerike Dokumentimi i softuerëve......