quality_assurance

Quality Assurance Engineer

Duties and Responsibilities:

 • Manual testing of any product, service, or system, requirements analysis;
 • Writing and executing test cases (scripts);
 • Defect reporting and verification of defect solutions;
 • Evaluate product quality in order to make improvements, to achieve customer satisfaction;
 • Collaborate with the Product Development team to ensure sustainable project execution;
 • Research of testing tools, methodologies, trends, and improvement of existing practices and processes;
 • Ability to recognize risks and errors in an application;
 • Final quality management during release into production;

Qualifications and experience:

 • Bachelor’s degree in computer science or similar qualification (recommended);
 • Knowledge of testing methodologies and their respective tools;
 • Basic knowledge of using the tools: GIT / TFS;
 • Knowledge of tools such as Selenium or other automation testing frameworks;
 • Knowledge of SDLC (Software Developer Life Cycle;)
 • Knowledge of English language;

Those interested can send their CV to the e-mail address: [email protected], emphasizing the position for which they are applying.

Last date of application: 31.08.2021quality_assurance

Quality Assurance Engineer

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Testimi manual i çdo produkti, shërbimi ose sistemi, analizimi i kërkesave;
 • Shkrimi dhe ekzekutimi i rasteve te testimit (skripte);
 • Raportimi i defekteve dhe verifikimi i zgjidhjeve të defekteve;
 • Vlerësimi i cilësisë së produktit në mënyrë që të bëhen përmirësime, për të arritur kënaqësinë e klientit;
 • Bashkëpunimi me ekipin e Zhvillimit të Produkteve për të siguruar ekzekutimin e qëndrueshëm të projektit;
 • Hulumtimi i mjeteve të testimit, metodologjive, tendencave dhe përmirësimi i praktikave dhe proceseve ekzistuese;
 • Aftësia për të njohur rreziqet dhe gabimet në një aplikacion;
 • Menaxhimi i cilësisë përfundimtare gjatë lëshimit në prodhim;

Kualifikimet dhe përvoja:

 • Diplomë Bachelor në shkencat kompjuterike ose ndonjë kualifikim të ngjashëm (i rekomanduar);
 • Njohuri për metodologjitë e testimit dhe mjetet përkatëse të tyre;
 • Njohuri themelore për përdorimin e mjeteve: GIT/TFS;
 • Njohuri për mjete si Seleniumi ose framework të tjera të testimit të automatizimit;
 • Njohuri mbi SDLC (Cikli i jetës së Zhvilluesit të Softuerëve;)
 • Njohja e gjuhës angleze;

Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në e-mail adresën: [email protected], duke e potencuar pozitën për të cilën  aplikojnë.

Data e fundit e aplikimit : 31.08.2021